Regulamin serwisu konkursowego Biotebal MEN
(zwany dalej: „Regulaminem”)
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu w serwisie konkursowym, w ramach quizu merytorycznego pt. „Biotebal Men”, (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Konkurs kierowany jest do farmaceutów.
3. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (zwana dalej „Organizatorem”).
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej: https://www.biotebal-konkurs.pl/ (zwanej dalej „Stroną”).

II. Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty zgodnie z Art. 2 b Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (zwane dalej „Uczestnikami”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz konkubinatu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. Rejestracja

1. Poprzez prawidłową rejestrację w serwisie Konkursu na Stronie Uczestnik akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.
2. Podczas rejestracji do serwisu konkursu będą zbierane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu (na potrzeby kontaktu z kurierem w przypadku wygranej nagrody w Konkursie), a także zgoda na przetwarzanie danych w celach konkursowych.
3. Każdy Uczestnik może jedynie raz zarejestrować się w Konkursie, tj. dokonać jednej skutecznej rejestracji, wykorzystując unikalne dane wskazane w pkt 2. Każde kolejne zarejestrowanie się w Konkursie przy ponownym wykorzystaniu unikalnych danych z pkt 2 stanowić będzie naruszenie postanowień Regulaminu i może być równoważne z dyskwalifikacją Uczestnika.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z Regulaminem.

IV. Zasady Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
2. Pytania konkursowe będą dostępne na Stronie po kliknięciu w link przesłany e-mailem lub dostępny na serwisach dla farmaceutów. Odpowiedzi udziela się zaznaczając prawidłową odpowiedź.
3. Po zakończeniu Konkursu nagrodzonych zostanie 450 Uczestników, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytania konkursowe, zdobywając największą liczbę punktów.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Uczestnik może podejść do akcji konkursowej jednokrotnie.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Rejestracja zgodnie z postanowieniami regulaminu stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.

V. Ranking

1. Rywalizacja konkursowa polega na wyłonieniu spośród Uczestników grupy zwycięzców.
2. Zadanie konkursowe polega na zdobyciu jak największej liczby punktów w Konkursie.
3. Konkurs składa się z 7 pytań dotyczących szamponu Biotebal Men oraz 5 pytań dotyczących serum Biotebal Men.
4. Za każde poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje to 100 pkt. Punkty naliczane są w sposób następujący:

• Pytanie 1. dot. Szamponu Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 400
• Pytanie 2. dot. Szamponu Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 300
• Pytanie 3. dot. Szamponu Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 300
• Pytanie 4. dot. Szamponu Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 200
• Pytanie 5. dot. Szamponu Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 400
• Pytanie 6. dot. Szamponu Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 100
• Pytanie 7. dot. Szamponu Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 100
• Pytanie 1. dot. Serum Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 200
• Pytanie 2. dot. Serum Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 300
• Pytanie 3. dot. Serum Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 100
• Pytanie 4. dot. Serum Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 300
• Pytanie 5. dot. Serum Biotebal Men – możliwa do zdobycia maksymalna liczba punktów: 100

5. Na udzielenie odpowiedzi na dane pytanie Uczestnik ma 30 sekund.
6. Na wynik końcowy – miejsce w rankingu ma wpływ:

a) liczba uzyskanych punktów
b) czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi
c) punkty uzyskane udostępnienie linku innym farmaceutom

7. Liczba możliwych punktów do zdobycia będzie malała wraz z czasem – co 1 sekundę ilość punktów do zdobycia będzie zmniejszała się o 1 pkt.
8. Za każde udostępnienie linku Uczestnik może zdobyć punkty bonusowe – za każdą rejestrację naliczane jest 50 pkt.
9. Warunkiem kwalifikowania do uzyskania nagrody jest udzielenie przynajmniej jednej prawidłowej odpowiedzi na pytanie
10. Udział w Konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania (dane korespondencyjne podane podczas rejestracji) Uczestnika na Stronie.

VI. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie nagrodzonych zostanie 450 najlepszych Uczestników wg Rankingu.
2. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
3. Nagrodą w Konkursie dla pierwszych 50 najlepszych uczestników jest kosmetyczka, dla kolejnych 400 – zestaw szampon i serum Biotebal Men.
4. Wartość każdej z nagród nie przekracza 100 zł brutto.
5. Nagrody otrzymują Uczestnicy uplasowani w Rankingu Uczestników na miejscach od 1 do 450 włącznie.
6. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator Konkursu za pośrednictwem Komisji Konkursowej na podstawie Rankingu oraz postanowień Regulaminu.
7. Nagrody, o których mowa w pkt 1 zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora, w terminie 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu.
8. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.
10. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
12. Nagrody, które nie zostały wygrane, lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z przyczyn określonych w Regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji z udziału w Konkursie Uczestnika w stosunku, do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie:

a) podania danych nieprawdziwych lub niezgodnych z wymogami pkt III Regulaminu,
b) dokonania więcej niż jednej skutecznej rejestracji w Konkursie, poprzez wykorzystanie przez Uczestnika unikalnych danych wskazanych w pkt III ppkt 2 Regulaminie i który w rozumieniu Regulaminu i postanowień Konkursu posiada więcej niż jedno konto Uczestnika pozwalające na uczestnictwo w Konkursie,
c) wykorzystywania błędów w oprogramowaniu oraz w mechanizmie Konkursu (bugów), celem osiągnięcia lepszego wyniku w Konkursie.

VII. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa 6 tygodni.
2. Konkurs rozpoczyna się 23.10.2018 i trwa do 03.12.2018r.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od jego zakończenia.

VIII. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z Regulaminem – z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.
3. Organizator nie gwarantuje, iż udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego Uczestnika.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy firmy kurierskiej, ani za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@nuorder.pl, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, podany przy rejestracji na Stronie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub nie spełniające warunków określonych w Regulaminie pozostawiane są bez rozpoznania.
7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika o decyzji Organizatora zostanie wysłane na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.

X. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; (dalej: jako ,,RODO’’).
2. Podczas organizacji Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu w celu organizacji i realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w celu informowania o udziale i wygranej Uczestnika w Konkursie poprzez publikację na ogólnodostępnej stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.biotebal-konkurs.pl/- imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, wynik uzyskany w Konkursie.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej jako „Administrator”).
4. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail personal.data@polpharma.com. lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 364 63 11.
5. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach:

a) organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna.
b) informowania o udziale i wygranej w Konkursie na ww. stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;
c) reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

7. Wobec Uczestników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (nie podanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie – w tym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
9. Dane osobowe Uczestników (za zgodą) będą rozpowszechnione poprzez ich publikację na ogólnodostępnej stronie internetowej. Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą użytkownicy Internetu.
10. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług w związku z Konkursem.
11. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji Konkursu.
14. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
15. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
16. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
17. Uczestnikom przysługuje:

a) prawo dostępu do danych dotyczących Uczestników, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi;
c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
19. Nadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

XI. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.
4. Zmiany regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy: konkurs@nuorder.pl.

XII. Postanowienia końcowe

1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.